Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatvédelmi szabályzat célja, hogy rögzítse ”NOBORE” Kft www.nobore.hu weboldalán alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint adatvédelmi és adatkezelési politikáját, ”NOBORE” Kft által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Adatkezelés jogalapja
”NOBORE” Kft általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Ügyfél önkéntes hozzájárulása alapján, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást az Ügyfél az egyes adatkezelések tekintetében a www.nobore.hu használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Adatkezelés célja
”NOBORE” Kft adatkezelésének célja a megrendelések teljesítése. Személyes adatok köre: az Ügyfélnek a megrendelés során az alábbi adatokat kell megadnia:
– név (vezeték- és keresztnév)
– telefonszám
– számlázási és szállítási cím
– email cím

Felelősség
A ”NOBORE” Kft a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Ügyfelet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Az Ügyfél a www.nobore.hu használatával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szerkeszthető és a www.nobore.hu weboldalon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és ”NOBORE” Kft jogát illetve jogos érdekeit nem sértik. ”NOBORE” Kft fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Adatkezelés időtartama
Az Ügyfél személyes adatainak kezelése a megrendelésnél kezdődik és a korábbi megrendelési adatok törléséig tart. Az Ügyfél az adatainak törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti az info (kukac) nobore (pont) hu e-mail címen. ”NOBORE” Kft azonban nem törölhet olyan adatokat melyek megőrzésére jogszabály erejénél fogva kötelezett. (pl. számviteli jogszabályokban meghatározott számla megőrzési kötelezettség)

Személyes adatot megismerő személyek köre
A weboldal használata során a weboldal részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat elsődlegesen ”NOBORE” Kft illetve ”NOBORE” Kft belső munkatársai jogosultak megismerni. ”NOBORE” Kft az adatokat bizalmasan kezeli és nem adja ki harmadik fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben arra a megrendelés feldolgozása vagy a weboldal üzemeltetése miatt szükség van. (Pl: futárszolgálat a megrendelés kézbesítéséhez).

Adatfeldolgozás, adattovábbítás
”NOBORE” Kft a www.nobore.hu weboldal üzemeltetése, a megrendelések teljesítése céljából (pl. kiszállítás) adatfeldolgozót vehet igénybe, aki ”NOBORE” Kft -vel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. ”NOBORE” Kft az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:
– tárhely: COMPUTEK Kft.
– futárszolgálat: MPL

A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor. Az egyes informatikai rendszerek által, a weboldal oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

Adatok módosítása
Az Ügyfél személyes adataiban bekövetkezett változások módosítására (például szállítási cím módosítása, vagy helytelenül megadott adatok) kérheti ”NOBORE” Kft-t , a módosítási igényt az info (kukac) nobore (pont) hu e-mail címre kell küldeni. A módosítást ”NOBORE” Kft az írásbeli igény benyújtását követően hajtja végre.

Egyéb rögzített adatok
A www.nobore.hu weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). A www.nobore.hu weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld az ”NOBORE” Kft a látogató, Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Ügyfél korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Ügyfélnek külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. Az Ügyfelek a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Ügyfél számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)
Alkalmazott cookie-k:
– Analitika, követés cookie
– Webhelyen keresztüli követés
– Bejelentkezési, Ügyfél azonosító session cookie vagy más néven átmeneti cookie: a session cookie-k az Ügyfél látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy ”NOBORE” Kft www.nobore.hu weboldalt hatékonyabban és biztonságosabban tudja működtetni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a www.nobore.hu egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
– hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
– hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
– hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat módosítása
”NOBORE” Kft fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Ügyfelet megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával az Ügyfelek a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

Adatkezelésben érintettek jogai
Tájékoztatáshoz való jog Személyes adataik kezeléséről az Ügyfél a ”NOBORE” Kft -től bármikor írásban, ”NOBORE” Kft címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info (kukac) nobore (pont) hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. E-mailben küldött tájékoztatáskérést ”NOBORE” Kft csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Ügyfél regisztrált e-mail címéről küldik. Amennyiben az Ügyfél kéri, ”NOBORE” Kft tájékoztatást ad a Ügyfélre vonatkozó és ”NOBORE” Kft által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. ”NOBORE” Kft a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel ”NOBORE” Kft munkatársához fordulhat a fent megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Adatok helyesbítése, törlése, zárolása
Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén. ”NOBORE” Kft a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat ”NOBORE” Kft a szükséges időtartamig megőrzi. Ügyfél kérheti továbbá, adatainak zárolását. ”NOBORE” Kft zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ügyfél jogos érdekét nem sérti. Ha ”NOBORE” Kft az ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Adatkezelés elleni tiltakozás
Ügyfél tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. ”NOBORE” Kft a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Jogorvoslati lehetőségek
Az Ügyfél az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján
1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.
Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők ”NOBORE” Kft munkatársai is az info (kukac) nobore (pont) hu e-mail címen.